Logo maraton
3. ročník Národného maratónu Bratislava-Devín-Bratislava 24.09.2017

Organizačný a návštevný poriadok športového podujatia


Národný maratón Bratislava-Devín-Bratislava,

Deň Ústavy SR


Čl.I.

Základné ustanovenia

1/Občianske združenie Maratónsky klub Národného maratónu Bratislava-Devín-Bratislava, Deň Ústavy SR,so sídlom Bratislava, Strečnianska č.3, 85105, IČO 42 185 483 ako organizátor Podujatia vydáva podľa § 6 zákona č.1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Organizačný a návštevný poriadok športového podujatia pod názvom Národný maratón Bratislava-Devín-Bratislava, Deň Ústavy SR /ďalej len ,,Podujatie"/organizované Občianskym združením Maratónsky klub Národný maratón Bratislava-Devín-Bratislava, Deň Ústavy SR /ďalej len,,Organizátor"/.

Podujatie je verejným športovým podujatím prístupným verejnosti, ktoré sa koná pre účastníkov na základe ich registrácie i Organizátora na verejných priestranstvách-komunikáciach dočasne využívaných na realizáciu a organizáciu Podujatia nachádzajúcich sa v Bratislave, v MČ Staré Mesto, MČ Karlova Ves,MČ Devín. Podujatie je zverejnené na stránke www.maratonbdb.sk. Je zverejnené tiež na stránkach  www.behej.com, www.behame.sk, www.beh.sk.

2/ Účelom organizačného a návštevného poriadku športového Podujatia je upraviť bezpečnosť, ochranu zdravia, majetku a životného prostredia účastníkov Podujatia a podrobnosti súvisiace s účasťou divákov na Podujatí.

3/ Tento organizačný a návštevný poriadok Podujatia určuje záväzná pravidlá správania sa účastníkov na Podujatí.

4/ Každý účastník na Podujatí je povinný dodržiavať povinnosti, usmernenia a pokyny:

a/uvedené v tomto organizačnom poriadku Podujatia

b/uvedené na informačnom letáku vydanom k Podujatiu a v propozíciach uvedených na webstránke Podujatia, ktoré sú k dispozícii na prezentácii účastníkov Podujatia,

c/bezpečnostného značenia v mieste konania Podujatia

d/členov usporiadateľskej služby, členov súkromnej bezbečnostnej služby, príslušníkov Policajného zboru MV SR a Mestskej/obecnej/polície/, ktorí zabezpečujú organizáciu dopravy na verejných komunikáciach a ochranu verejného poriadku na Podujatí,

e/členov zdravotnej služby, hasičských a iných záchranných zborov.

5/ Účastník Podujatia je najmä aktívny účastník-bežec, divák /návštevník/, ďalej novinár, člen realizačného športového tímu, člen technickej čaty, rozhodca a iná fyzická osoba zabezpečujúca priebeh Podujatia.

6/ Účastník sa na Podujatí zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo.

7/ Organizátor Podujatia zodpovedá za škodu na zdraví a majetku spôsobené účastníkom Podujatia iba v prípade, že boli spôsobené nedodržaním právnych predpisov Slovenskej republiky zo strany organizátora Podujatia, úmyselným alebo nedbalostným konaním fyzických osôb, ktoré sú v zamestnaneckom alebo v inom zmluvnom vzťahu s organizátorom Podujatia a účastník Podujatia škodu oznámil organizátorovi Podujatia.

8/ Usporiadateľ je fyzická osoba označená Organizátorom oblečená v reflexnej veste s výrazným nápisom,,USPORIADATEĽ" a číslom.


ČL.II

Oprávnenia usporiadateľa

Usporiadateľ je oprávnený

a/presvedčiť s, či sa na Podujatí chce zúčastniť iba fyzická osoba na to oprávnená,

b/presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá vstupuje do priestorov konania Podujatia nemá pri sebe, vrátane príručnej batožiny, alebo na sebe strelnú zbraň, pyrotechnický výrobok alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí, drogy alebo psychotropné látky,

c/ neumožniť vstup alebo zabrániť vstupu na Podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša do priestorov konania Podujatia strelnú zbraň, pyrotechnický výrobok alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo používania alkoholických nápojov na Podujatí, drogy alebo psychotronické látky,

d/neumožniť vstup alebo zabrániť vstupu na Podujatie fyzickej osobe, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu, drog alebo psychotropných látok,

e/neumožniť vstup na Podujatie fyzickej osobe, ktorej súd mu uložil obmedzenie v rámci probačného dohľadu alebo ktorej príslušný orgán uložil obmedzujúce opatrenie,

f/upozorniť účastníka na nevhodnosť ich správania a požadovať, aby od neho upustili, ak svojim konaním,správaním porušujú verejný poriadok alebo narušujú pokojný priebeh Podujatia,

g/dať pokyn účastníkom Podujatia bez náhrady štartovného, vstupného ak po upozornení pokračujú v nevhodnom správaní sa,porušujú verejný Poriadok alebo narušujú pokojný priebeh Podujatia

h/vyviesť účastníkov Podujatia a ich ďalšiu účasť na Podujatí zakázať bez náhrady za štartovné, vstupné,ak neuposlúchli pokyn opustiť Podujatie,

ch/vyžiadať si preukázanie totožnosti účastníka podujatia v súvislosti s jeho porušením účastníka Podujatia, zaznamenať a odovzdať jeho údaje ďalším oprávneným osobám a orgánom


Čl.III.

Povinnosti a zákazy pre účastníka  PODUJATIA


1/Účastník Podujatia je povinný

a/ dodržiavať pokyny Organizátora Podujatia, usporiadateľskej služby, Policajného zboru MV SR, Mestskej/obecnej/polície a členov súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcich ochranu verejného poriadku na Podujatí a zdržať sa všetkého, čo by porušovalo verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh Podujatia,

b/zdržať sa používania alkoholických nápojov počas Podujatia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na Podujatí, zdržať sa požívania drog a psychotropných látok počas Podujatia,

c/strpieť úkony Organizátora, usporiadateľa, príslušníkov Policajného zboru MV SR, Mestskej /obecnej/ polície alebo člena súkromnej bezpečnostnej služby súvisiace s porušením povinnosti účastníka Podujatia,

d/po skončení podujatia sa pokojne rozísť, opustiť miesto konania Podujatia.

2/.Účastníkovi Podujatia sa zakazuje vnášať na Podujatie:

a/ strelné zbrane a iné predmety, ktorými možno urobiť útok proti telu dôraznejším /napr.dýky, kordy, bodáky, nože, palice, tyče, obušky,sklené fľaše, stoličky, stojany/ s výnimkou, keď má od Organizátora Podujatia súhlas na vnášanie uvedených zbraní a predmetov,

b/ výbušniny a pyrotechnické výrobky,

c/ spreje leptavé, horľavé a farbiace látky alebo iné látky poškodzujúce zdravie,

d/alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz ich predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na Podujatí,

e/drogy alebo psychotropné látky,

f/rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce transparenty, letáky a iné propagačné materiály,

g/mechanicky poháňané stroje a nástroje spôsobujúce hluk,

h/ zvieratá,

i/laserové ukazovátka a iné predmety, ktorých svetelné a iné žiarenie negatívne pôsobí na účastníkov Podujatia vrátane súťažiacich športovcov a rozhodcov,

j/sa zakazuje navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu alebo psychotropných látok.

3/ Zákazy uvedené v ods.2.písm. a/, b/,c/, g/,h/,i/ a j/ sa nevzťahujú na fyzické osoby, ktoré majú od

Organizátora Podujatia súhlas na vnášanie uvedených zbraní a predmetov na Podujatie

4/ Účastníkovi Podujatia sa zakazuje

a/mať zakrytú tvár spôsobom znemožňujúcim jeho identifikáciu, ak je proti nemu vykonávaný služobný zákrok príslušníkmi Policajného zboru MV SR a príslušník PZ MV SR ho na odkrytie vyzval,

b/používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov, znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu Podujatia,

c/vyslovovať a skandovať rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce slová a heslá,

d/ vstupovať do priestorov kde sa koná Podujatie, ktoré nie sú určené divákom /návštevníkom Podujatia

e/hádzať v priestoroch konania Podujatia predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť účastníkov Podujatia,

f/zakladať ohne a používať pyrotechnické výrobky v priestoroch Podujatia,

g/vzbudzovať verejné pohoršenie,

h/znečisťovať priestor konania Podujatia aj plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami,

i/ničiť a poškodzovať priestor konania Podujatia a jeho vybavenie,

j/obťažovať a fyzicky napádať a biť účastníkov Podujatia,

k/predávať tovary a služby bez povolenia Organizátora Podujatia,

l/robiť zvukové a obrazové záznamy z priebehu Podujatia s výnimkou, ak Organizátor Podujatia dal účastníkovi Podujatia povolenie na túto činnosť.


Čl.IV.

Vstup a pobyt účastníka na Podujatí


1/ Vstupovať do priestoru v ktorom sa koná

Podujatie môže iba fyzická osoba, ktorá sa preukáže štartovým číslom alebo iným dôkazom oprávňujúcim ho na vstup na Podujatie.

2/ Na požiadanie člena usporiadateľskej služby,člena súkromnej bezpečnostnej služby alebo príslušníka Policajného zboru MV SR a Mestskej /obecnej/ polície, ktorí zabezpečujú ochranu verejného poriadku na Podujatí, je účastník povinný kedykoľvek sa preukázať štartovným číslom alebo iným dokladom oprávňujúcim ho na vstup na Podujatie. V prípade, že štartovné číslo alebo iný doklad nemá, je povinný opustiť priestor, v ktorom sa koná Podujatie. Ak tak neurobí, môže byť z podujatia vyvedený.

 

Čl.V

Vyvedenie účastníka z Podujatia


Organizátor, člen usporiadateľskej služby, člen súkromnej bezpečnostnej služby alebo príslušník Policajného zboru MV SR a Mestskej/obecnej/polície, ktorí zabezpečujú ochranu verejného poriadku na Podujatí, môžu vyviesť z Podujatia účastníka bez náhrady štartovného, ktorý:

a/nedodržiava pokyny Organizátora Podujatia, usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru MV SR, Mestskej /obecnej/ polície a členov súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcich ochranu verejného poriadku na Podujatí,

b/narušuje verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh Podujatia,

c/používa alkoholické  nápoje počas Podujatia, ak obec vydala zákaz ich predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na Podujatí

d/požíva drogy a iné psychotropné látky počas Podujatia

e/odmietne odkryť si tvár na výzvu príslušníka Policajného zboru MV SR

f/používa štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu Podujatia,

g/ vyslovuje a skanduje rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce slová a heslá, resp.ich prezentuje na na transparentoch,plagátoch a podobne,

h/ vstupuje do priestorov konania Podujatia, ktoré nie sú určené divákom /návštevníkom/ Podujatia, napríklad do priestorov určených pre súťažiacich športovcov, členov realizačných tímov športovcov, rozhodcov, organizátorov,

i/hádže v priestoroch konania Podujatia predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť účastníkov Podujatia,

j/zakladá ohne a používa pyrotechnické výrobky v priestore konania Podujatia

k/vzbudzuje verejné pohoršenie,

l/znečisťuje priestor konania Podujatia /aj plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami/,

m/ničí a poškodzuje priestor konania Podujatia a jeho vybavenie,

n/obťažuje a fyzicky napáda a bije účastníkov Podujatia

o/predáva tovary a služby bez povolenia Organizátora Podujatia.


Čl.VI.

Účinnosť


1/ V ostatných v tomto Organizačnom a návštevnom poriadku Národného maratónu Bratislava-Devín-Bratislava, Deň Ústavy SR osobitne neupravených právach a povinnostiach účastníkov Podujatiam platia príslušné ustanovenia zákona č.1/2014 Z.z o organizovaní verejných športových podujatí v platnom znení.

2/ Tento Organizačný a návštevný poriadok Národného maratónu Bratislava-Devín-Bratislava, Deň Ústavy SR je účinný dňa 1.07.2017.

Bratislava 1.7.2017


PaedDr. Jaroslav Sopuch,predseda Občianskeho združenia a prezident Maratónskeho klubu Národný maratón Bratislava-Devín-Bratislava, Deň Ústavy SR

Hlavný usporiadateľ -Bezpečnostný manažér- Usporiadateľ - Osvedčenie č. 000905

Event Director - Security Manager- Steward - Certificate no. 000905

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.